elérhetőségek
Referenciák Üzleteink

Jogi információk

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az adatkezelési nyilatkozat pdf formátumban letölthető verziója: ……………………………..

Merkátor-Tex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.rofos.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatszolgáltatás célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint megrendelés esetén a számlázás lehetővé tétele, ill. a létrejött szerződés bizonyítása, továbbá Felhasználó részére reklámanyagok, hírlevelek, ajánlatok, egyéb hirdetési anyagok küldése. 

1.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

2 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Merkátor-Tex Kft.
Székhely: 8242 Örvényes, Fürdő utca 36.
Nyilvántartásba vételi száma:
Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság:
Adószám:11521929-2-19
Telefonszám:+36 88 425 743
E-mail: info@rofos.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78607/2014. NAIH-75561/2014.
A tárhely-szolgáltató neve: Gyümölcstárhely Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 8008 Székesfehérvár, Pf. 68., székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.gyumolcstarhely.hu

4 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a Honlapon történő regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.

A Felhasználó személyes adatainak kezelése megszüntethető a Szolgáltató felé jelzett regisztráció törlési kérelmével. Törlésre irányuló kérelem esetén a Szolgáltató a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek Adatkezelő rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új regisztráció válik szükségessé.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérheti a regisztráció törlését;

E-mailben webshop@rofos.hu

Postai úton Merkátor-Tex Kft., 8200 Veszprém, Stromfeld Aurél utca 1/1.

5 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

5.1 Regisztráció során kötelezően megadandó adatok

 • e-mail cím
 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • jelszó 

7 AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

7.1 Általános tájékoztatás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók:
 • szállítmányozást végző futárcég
 • a webáruházat üzemeltető IT cég,
 • könyvelő. 

7.2 ADATFELDOLGOZÓK ADATAI:

Név: Merkátor-Tex Kft.
Székhely: 8242 Örvényes, Fürdő utca 36.
Adószám: 11521929-2-19
Telefonszám:+36 88 425 743
E-mail: info@rofos.hu

MPL

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék száma: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefonszám: + 36 1 767-8200
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Weboldal technikai szolgáltató

Név:
Székhely:
Nyilvántartásba vételi száma:
Adószám:
E-mail: 

Könyvelés

Név: Bak-Ter Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 2.
Képviselő neve: Bakosné Horváth Terézia
Adószám:10582677-2-19
Telefonszám:+36 88 560 916
E-mail: bak_ter@invitel.hu

A Szolgáltató a fent megnevezett adatfeldolgozók megrendeléssel összefüggő adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. 

8 ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

9 FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Merkátor-Tex Kft., 8200 Veszprém, Stromfeld Aurél utca 1/1.

E-mail: info@rofos.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 • a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
 • döntést hozni, és
 • döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

10 Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy panasszal a NAIH- hoz fordulhat.

Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.
Telefon:+36 -1-391-1400
Fax:+36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11 E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése kizárólag

 • a Felhasználó azonosítását,
 • a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja 

12 HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében, a Felhasználónak előzetesen és kifejezetten kell hozzájárulnia ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

A Felhasználónak a regisztráció menet során kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Szolgáltató, a Felhasználó részére hírleveleket küldjön.

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

A Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje, amennyiben a regisztráció folyamán ehhez hozzájárul.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A Felhasználó a Szolgáltatótól annak elérhetőségein keresztül kérheti a hírlevélről való leiratkozást:

 • e-mailben: webshop@rofos.hu
 • postai úton/személyesen: Merkátor-Tex Kft., 8200 Veszprém, Stromfeld Aurél utca 1/1.

A szolgáltató ez esetben a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásból, mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges. 

13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: ……………………. 

Az adatkezelési nyilatkozat pdf formátumban letölthető verziója: ………………………………. 

Bejelentkezés